1. Základní údaje

Dodavatel: Velman trade,s r.o. ,Těšínská 65/2038, 710 00 Slezská Ostrava

Firma je zapsána u KS, OR Ostrava, oddíl C, vložka 33309              

Společnost je plátcem DPH.

DIČ: CZ28588304
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Velman trade, s.r.o.

Nákladní 20

746 01 Opava

Mob.: 722 969102,103

 

Email: obchod@velmantrade.cz , eshop@velmantrade.cz , velmantrade@velmantrade.cz

Web: www.velmantrade.cz

 

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

 

Čísla účtů pro bezhotovostní platby:
Česká spořitelna  č.ú. 1670878319/0800

 

2. ZPŮSOB PLATBY

Jak je zboží možné uhradit:

 

•dobírkou – v hotovosti při předání objednaného zboží. Částku (peníze), plnou kupní cenu, předáte dopravci-řidiči, ten Vám vydá stvrzenku o zaplacení (faktura-daňový doklad je přibalen v balíku)

•předem (bankovním převodem na náš účet)

 

3. DOPRAVA

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel pomocí servisní organizace, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dopravy volí dodavatel dle druhu objednaného zboží. Objednatel bude předem informován o konkrétním způsobu dodání zboží. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava".

 

4. DODACÍ LHŮTY

Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží od 2 do 5 pracovních dnů, v ostatních případech jej obdržíte zpravidla do 10 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás.

 

5. PŘEVZETÍ ZÁSILKY KUPUJÍCÍM

Zákazník je ve svém zájmu oprávněn prohlédnout si za přítomnosti přepravce VŽDY přebírané zboží - nejen obal bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zboží poškozeno, má zákazník za přítomnosti dopravce právo vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

VIZ popis na zásilce - Čtěte pozorně!!! Při předání zkontrolujte počet kusů na paletě a případné poškození zboží.

Doporučení! Pokud je zboží poškozeno - zboží nepřevezměte a informujte nás o poškození zásilky a nebo zásilku převezměte a zjištěné poškození pokud možno zdokumentujte (např. digitální fotografií či jinak) a sepište reklamační protokol (záznam o škodě) s řidičem, jinak se vystavujete nebezpečí, že reklamace nebude uznána jako důvodná.

O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemnou cestou (dopis nebo email) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

 

6. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.  

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

14-ti denní záruka vrácení peněz!

 

Aby pro vás bylo nakupování v eshopu opravdu bez rizika, řídíme se zákonem 367/2000 Sb. a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím. Občanský zákoník (Zákon 367/2000 Sb.) se netýká firem nakupujících na IČO!

 

Podmínky vrácení peněz:

 

•zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje

•k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím

•zboží odeslat běžným balíkem, popř. osobně doručit na adresu provozovatele e-shopu

•v přiloženém dopise uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží : číslo bankovního účtu, složenkou

•zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

 

V případě vracení zboží NEPOSÍLEJTE zboží NA DOBÍRKU !

Dobírky nepřebíráme !

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem jakým byly uhrazeny kupujícím (např. dobírka). V tomto případě budou kupujícímu s ohledem na povahu věci vráceny zaplacené částky za zboží bez dopravy a částky dobírky bezhotovostním převodem na číslo účtu sdělené kupujícím nebo zasláne složenkou na uvedenou adresu kupujícího.

 

Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží bez dopravy a dobírky na Váš účet, popřípadě poukázána složenkou (uveďte v průvodním dopise).

Zboží, které je na objednávku si dodavatel vyhrazuje právo odečíst 10% z ceny zboží při vrácení zboží .

Peníze v hotovosti na pobočce se nevyplácejí ! 

 

Zákonné vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů se NETÝKÁ osob jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to např. elektronicky na emailovou adresu: obchod@velmantrade.cz , osobně nebo písemně na adresu dodavatele.

Při odstoupení zákazník uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předloží relevantní doklad o koupi zboží. Nesplnění těchto požadavků může mít za důsledek neplatnost právního úkonu.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v pokud možno v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli poškozené a tomu tím vznikla škoda, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která by byla dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto konkrétní náklady a konkrétní výši škody odpovídajícím přiměřeně započtena.

Vrácení zboží

Zákazník má možnost vrátit zboží nepoužité a pokud možno v nepoškozeném obalu. V případě zboží objednaného na zakázku u výrobce lze vrátit zboží pouze na základě předchozí písemné domluvy. 

Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 6 má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady budou vyčísleny až po provedení daných úkonů.

8. ZÁRUKA – REKLAMACE

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak. Zboží u kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. Ihned po zjištění jakékoli závady na zboží, kterou chcete reklamovat, nás o tomto neprodleně informujte na naše telefony a e-maily viz. kontakty. My se k reklamaci vyjádříme co nejdříve, nejpozději do 10ti dnů. Standardní uplatnění reklamace je v místě sídla naší firmy viz. kontakty. Pokud nebude telefonicky nebo emailem dohodnuto jinak , tak reklamace uplatňujte osobně nebo jinak doručte na adresu naší firmy viz. kontakty.

 

Reklamované zboží NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU!

Dobírky nepřebíráme !

  

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele a nakládání s nimi

S osobními údaji je nakládáno výhradně v souladu s platnou legislativou. Ochrana osobních údajů a soukromí klientaje naší prvořadou povinností.

Představujeme Vám zásady, kterými se ve zpracování Vašich osobních údajů řídíme a které zajišťují jejich bezpečnost a důvěrnost.

Tyto zásady Vás informují o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme a  které zpracováváme.

Jaké osobní údaje klienta společnost Velman trade spol. s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Osobní údaje, které může společnost Velman trade spol. s.r.o. zpracovávat i bez souhlasu klienta:

  • Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo OP, pas nebo jiný obdobný dokument, podpis, u klienta podnikatele – fyzické osoby též daňové identifikační číslo a IČ, bankovní spojení)
  • Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem – klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace
  • Údaje o využití služeb – údaje o odebíraném zboží, informace o nákupních preferencích, transakční údaje, apod.

 

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi společností Velman trade spol. s.r.o. a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Společnost Velman trade spol. s.r.o. ale nemůže realizovat některé dodávky či služby, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů společnost Velman trade spol. s.r.o. osobní údaje získává?

  • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při její následné realizaci
  • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě klient sám zveřejní)

 

K jakým účelům společnost Velman trade spol. s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu klienta (viz. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

  • pro účely relevantních potřeb a nabídnutí a poskytování vhodných obchodních nabídek pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že, zašle emailovou zprávu na obchod@velmantrade.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.velmantrade.cz  stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. 

11. Zvláštní ustanovení

Veškeré obrazové materiály jsou pouze informativního charakteru a nemusí zobrazovat nabízené zboží. Veškeré popisy výrobku mají pouze informativní charakter, zejména popis dodávaného příslušenství nemusí vždy obsahovat přesný výčet položek. Zboží je vždy dodáváno minimálně ve standartu dodávaného výrobcem a s obvyklým příslušenstvím.

Zboží s uvedené dodací lhůtou delší jako 1 týden je automaticky považováno jako zakázkové, pokud není výslovně uvedeno jinak.